თვისებრივი კვლევა

თვისებრივი კვლევის ფარგლებში „სოციალური კვლევისა და ანალიზის ინსტიტუტი“ იყენებს შემდეგ მეთოდებს:

  • ნახევრად სტრუქტურირებული ინტერვიუ, ფოკუს ჯგუფი;
  • ექსპერტული გამოკითხვა, ბიოგრაფიულ–ნარატიული ინტერვიუ და ცხოვრების ისტორია;
  • ჩართული დაკვირვება და ეთნოგრაფიული კვლევა;
  • მეორადი მონაცემების ანალიზი და სხვადასხვა სოციო-კულტურული პრობლემის ექსპერტული შეფასება;
  • დისკურსის ანალიზი;
  • ტრიანგულაციური მიდგომა (სხვადასხვა შერეული მეთოდის ერთდროული გამოყენება)

ISSA–ს ოფისი აღჭურვილია ფოკუს–ჯგუფის ჩატარებისთვის აუცილებელი მატერიალური და ტექნიკური საშუალებებით (სადისკუსიო ოთახი, დისკუსიის ჩამწერი ტექნიკა, დისკუსიაზე დაკვირვების სივრცე და სხვ.),

თვისებრივ კვლევაში, ფოკუს ჯგუფების მონაწილეთა რეკრუტირებაში მონაწილეობას იღებენ საქართველოს 11 რეგიონის სუპერვაიზორები, რომელთაც აქვთ ფოკუს ჯგუფების ორგანიზების მრავალწლიანი გამოცდილება.

თვისებრივი მონაცემების ანალიზის თვალსაზრისით, ISSA იყენებს როგორც ტექსტების, ნარატივების, ისე ვიზუალურ ანალიზს. კვლევის სტრატეგიის მიხედვით, მკვლევრები ირჩევენ თემატურ ან ჰოლისტურ მიდგომებს.