არაკომერციული (არასამეწარმეო) იურიდიული პირები (ააიპ)